Profil spoleA?nosti

VA?A?enA� obchodnA� pA�A?telA�,

pA�edstavujeme VA?m spoleA?nost Energomont, kterA? vznikla v roce 2000 jako spoleA?nost s ruA?enA�m omezenA�m. SA�dlo firmy se nachA?zA� ve VetlA�, A?.2. a provozovna ve A�tA�tA�, U Stadionu 519. SpoleA?nost zaloA?ili p. Jaroslav Cvek a p. VA?clav Haudke, kteA�A� jsou zA?roveA? majiteli i jednateli.

DoufA?me, A?e VA?m seznA?menA� s firmou Energomont s. r.o. tA�mto zpA?sobem poskytne dostateA?nou pA�edstavu o jejich aktivitA?ch a moA?nostech. PA�A?li bychom si, aby prostudovA?nA� nA?sledujA�cA�ch informaA?nA�ch materiA?lA? vedlo k bliA?A?A�mu kontaktu mezi nA?mi, jako poskytovateli sluA?eb, a vA?mi, potencionA?lnA�mi zA?kaznA�ky, a k eventuA?lnA� vzA?jemnA� spoluprA?ci pA�i realizovA?nA� vaA?ich obchodnA�ch zA?mA�rA?. BA�hem svA�ho pA?sobenA� aA? do souA?asnosti naA?e spoleA?nost spolupracovala nebo samostatnA� A�A�dila A�adu vA?znamnA?ch projektA?. ValnA? vA�tA?ina naA?eho pracovnA�ho potenciA?lu se zamA�A�uje na montA?A?e investiA?nA�ch celkA? doma i v zahraniA?A�, pA�edevA?A�m v EvropA�. NaA?i pracovnA�ci tak zA�skali bohatA� zkuA?enosti v netradiA?nA�ch prostA�edA�ch a jsou dokonale pA�ipraveni na prA?ci v nA?roA?nA?ch podmA�nkA?ch.

SpoleA?nost je drA?itelem certifikA?tu systA�mu A�A�zenA� jakosti dle ISO EN 9001–2001.

Novinky

25. 10. 2010

Spustili jsme novou webovou prezentaci, abyste mohli nalA�zt rA?znA� informace o naA?A� firmA� a produktech.

více…

Kontakt

ENERGOMONT s.r.o.

Adresa:

  • Vetlá 2
  • 413 01 Roudnice nad Labem

Provozovna:

  • U Stadionu 519
  • 411 08 Štětí